ДГ Слънце
Детска градина в град Вършец

Мисия и визия

Мисия и визия на ДГ"Слънце" гр. Вършец

Дейности на ДГ"Слънце" по Национални програми на МОН

Дейности на ДГ "Слънце" по проект BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи", финансиран от ОП НОИР, съфинансиран от ЕС чрез европейските структури и инвестиционни фондове.