ДГ Слънце
Детска градина в град Вършец

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

Информация

за работата на

ДГ „Слънце“, гр. Вършец

По Проект REACT

м. септември – м. ноември

2023/2024 уч. г.

 

През учебната 2023/2024 година ДГ „Слънце“, гр. Вършец работи по Проект BG05M20P001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, считано от 03.09.2023г. до 30.11.2023г. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирано от Европейския съюз чрез Европейските структури и инвестиционни фондове.

В Детската градина са сформирани четири групи за Допълнително обучение по български език за деца, от които две групи в основната сграда и по една група във Филиал кв. Заножене и Филиал с. Д. Озирово. С общо 16 деца, допълнително обучение по български език провеждат Гл. уч-л Т. Григорова, Ст. уч-л Т. Търничкова, Ст. уч-л А. Алексиева и Ст. уч-л Н. Иванова. Работата с децата е базирана на възрастови, индивидуални, етнически и артикулационни дефицити в овладяването на български език. Работи се на малки групи и това дава възможност да се акцентира върху всеки проблем и да се повиши качеството на овладяване на български език.

В рамките на Проект REACT са реализирани общо 18 пакета от по 10 планирани ситуации с различни теми и очаквани резултати, На децата се издават Удостоверения за реализирани резултати от работата и това спомага за тяхната мотивация и активност.

По Проекта за децата са осигурени учебни книжки, флаш- карти, пособия и материали. Работата се разнообразява и обогатява и със закупените комплекти LEGO® Education, което предоставя на децата възможност в разнообразна предметна среда да общуват, играят и да апробират езикови и речникови модели.

Проект BG05M20P001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ е ключов момент от Допълнителното обучение по български език за деца в ДГ „Слънце“.

 

Прикачени документи

Информация за проект REACT