ДГ Слънце
Детска градина в град Вършец

Списък на лицензираните доставчици на социални услуги за деца и семейства в страната

Държавна агенция за закрила на детето

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯЗАСОЦИАЛНИТЕУСЛУГИВОБЩНОСТТАЗАДЕЦА

 

 

 

I:ЦЕНТЪРЗАОБЩЕСТВЕНАПОДКРЕПА

 

Комплексотсоциалниуслуги,предназначенизадецаисемействасцелпредотвратяванена изоставянетонадецатаинастаняванетоимвспециализираниинституции,превенциянанасилиетоиотпаданеотучилище,реинтеграциянадеца,обучениевумениязасамостоятеленживотисоциална

интеграциянадецаотинституции,консултиранеиподкрепанасемействавриск,оценяване,обучение иподкрепанаприемниродителииосиновители,консултиранеиподкрепанадецасповеденчески проблемиипрояви.

Екипотспециалисти:социалниработници,психолози,педагози(вт.ч.специаленпедагог),арт-терапевти,логопеди,идруги(вт.ч.специалнопривличанипоиндивидуалнислучаивъншни консултанти)

Обхватнадейност/въздействие:социалноипсихологическоконсултиране;оценяваненародителски капацитет;посредничествовслучаинародителскоотчуждениеиконфликтприразвод/раздяла; оценяване,обучениеиподкрепанабъдещиприемниродители,осиновители;консултиранеиподкрепа надецасповеденческипроблеми;реализираненасоциални(вт.ч.програмизапрофилактика,за професионално/кариерноориентиране)програмизадецаисемейства;други.

 

 

 

II:ЦЕНТЪРЗАСОЦИАЛНАРЕХАБИЛИТАЦИЯИИНТЕГРАЦИЯ

 

Комплексотсоциалниуслуги,свързанисизвършваненарехабилитация,социално-правниконсултации, образователноипрофесионалнообучениеиориентиране,изготвянеиосъществяваненаиндивидуални програмизасоциалновключване.

Екипотспециалисти:психолози,кинезитерапевти,логопеди,педагози,рехабилитатори, трудотерапевти,арт-терапевтиидругиспециалисти,споредспецификатаиконкретикатанаотделните казусиирегион.

Обхватнадейност/въздействие:Виндивидуалнитеплановезагрижа,спрямовъзможноститеи необходимостта,сезалагаиработасъссемействотонапотребителите.

 

 

 

III:ДНЕВЕНЦЕНТЪРЗАДЕЦАСУВРЕЖДАНИЯ

 

Комплексотсоциалниуслугизацялостнообслужваненадецатапрезденя,коитосасвързанис предоставянетонахрана,задоволяваненаежедневните,здравните,рехабилитационнипотребности, организациянасвободнотовремеиличнитеконтакти.

Екипотспециалисти:социалниработници,психолог,социаленпедагог,медицинскиспециалист, помощенперсонал,външниконсултантиидоброволци.Обхватнадейност/въздействие:обучение споредвъзможноститенапотребителя,овладяваненаежедневнидейности,рисуване,моделиране, спортнидейности,междугруповиотношения,работасъссемейството.

 

 

 

 

Забележка:Имаидругисоциалниуслуги,коитомогатдасеползватотдецаисемействаизакоито, принеобходимост,можедасеполучидопълнителноинформацияототделите„Закриланадетето“при Дирекция„Социалноподпомагане“всъответниярегионилиотместнатаадминистрация.

 

 

 

 

1Социалнитеуслугизадеца,коитосепредоставятвобщносттасъгласноПравилниказаприлаганенаЗаконазасоциалноподпомагане(ППЗСП) сепредоставятотобщинитеивписанитеврегистъранаАгенциятазасоциалноподпомаганелица,коитоиматиздаденлицензотДържавна агенциязасоциалноподпомагане,запредоставяненасоциалниуслугизадецадо18годишнавъзраст.

 

Държавна агенция за закрила на детето

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯЗАСОЦИАЛНИТЕУСЛУГИВОБЩНОСТТАЗАДЕЦА

 

 

 

I:ЦЕНТЪРЗАОБЩЕСТВЕНАПОДКРЕПА

 

Комплексотсоциалниуслуги,предназначенизадецаисемействасцелпредотвратяванена изоставянетонадецатаинастаняванетоимвспециализираниинституции,превенциянанасилиетоиотпаданеотучилище,реинтеграциянадеца,обучениевумениязасамостоятеленживотисоциална

интеграциянадецаотинституции,консултиранеиподкрепанасемействавриск,оценяване,обучение иподкрепанаприемниродителииосиновители,консултиранеиподкрепанадецасповеденчески проблемиипрояви.

 

Екипотспециалисти:социалниработници,психолози,педагози(вт.ч.специаленпедагог),арт-терапевти,логопеди,идруги(вт.ч.специалнопривличанипоиндивидуалнислучаивъншни консултанти)

 

Обхватнадейност/въздействие:социалноипсихологическоконсултиране;оценяваненародителски капацитет;посредничествовслучаинародителскоотчуждениеиконфликтприразвод/раздяла; оценяване,обучениеиподкрепанабъдещиприемниродители,осиновители;консултиранеиподкрепа надецасповеденческипроблеми;реализираненасоциални(вт.ч.програмизапрофилактика,за професионално/кариерноориентиране)програмизадецаисемейства;други.

 

 

 

II:ЦЕНТЪРЗАСОЦИАЛНАРЕХАБИЛИТАЦИЯИИНТЕГРАЦИЯ

 

Комплексотсоциалниуслуги,свързанисизвършваненарехабилитация,социално-правниконсултации, образователноипрофесионалнообучениеиориентиране,изготвянеиосъществяваненаиндивидуални програмизасоциалновключване.

 

Екипотспециалисти:психолози,кинезитерапевти,логопеди,педагози,рехабилитатори, трудотерапевти,арт-терапевтиидругиспециалисти,споредспецификатаиконкретикатанаотделните казусиирегион.

 

Обхватнадейност/въздействие:Виндивидуалнитеплановезагрижа,спрямовъзможноститеи необходимостта,сезалагаиработасъссемействотонапотребителите.

 

 

 

III:ДНЕВЕНЦЕНТЪРЗАДЕЦАСУВРЕЖДАНИЯ

 

Комплексотсоциалниуслугизацялостнообслужваненадецатапрезденя,коитосасвързанис предоставянетонахрана,задоволяваненаежедневните,здравните,рехабилитационнипотребности, организациянасвободнотовремеиличнитеконтакти.

 

Екипотспециалисти:социалниработници,психолог,социаленпедагог,медицинскиспециалист, помощенперсонал,външниконсултантиидоброволци.Обхватнадейност/въздействие:обучение споредвъзможноститенапотребителя,овладяваненаежедневнидейности,рисуване,моделиране, спортнидейности,междугруповиотношения,работасъссемейството.

 

 

 

 

Забележка:Имаидругисоциалниуслуги,коитомогатдасеползватотдецаисемействаизакоито, принеобходимост,можедасеполучидопълнителноинформацияототделите„Закриланадетето“при Дирекция„Социалноподпомагане“всъответниярегионилиотместнатаадминистрация.

 

 

 

 

1Социалнитеуслугизадеца,коитосепредоставятвобщносттасъгласноПравилниказаприлаганенаЗаконазасоциалноподпомагане(ППЗСП) сепредоставятотобщинитеивписанитеврегистъранаАгенциятазасоциалноподпомаганелица,коитоиматиздаденлицензотДържавна агенциязасоциалноподпомагане,запредоставяненасоциалниуслугизадецадо18годишнавъзраст.

 

Държавна агенция за закрила на детето

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯЗАСОЦИАЛНИТЕУСЛУГИВОБЩНОСТТАЗАДЕЦА

 

 

 

I:ЦЕНТЪРЗАОБЩЕСТВЕНАПОДКРЕПА

 

Комплексотсоциалниуслуги,предназначенизадецаисемействасцелпредотвратяванена изоставянетонадецатаинастаняванетоимвспециализираниинституции,превенциянанасилиетоиотпаданеотучилище,реинтеграциянадеца,обучениевумениязасамостоятеленживотисоциална

интеграциянадецаотинституции,консултиранеиподкрепанасемействавриск,оценяване,обучение иподкрепанаприемниродителииосиновители,консултиранеиподкрепанадецасповеденчески проблемиипрояви.

Екипотспециалисти:социалниработници,психолози,педагози(вт.ч.специаленпедагог),арт-терапевти,логопеди,идруги(вт.ч.специалнопривличанипоиндивидуалнислучаивъншни консултанти).

Обхватнадейност/въздействие:социалноипсихологическоконсултиране;оценяваненародителски капацитет;посредничествовслучаинародителскоотчуждениеиконфликтприразвод/раздяла; оценяване,обучениеиподкрепанабъдещиприемниродители,осиновители;консултиранеиподкрепа надецасповеденческипроблеми;реализираненасоциални(вт.ч.програмизапрофилактика,за професионално/кариерноориентиране)програмизадецаисемейства;други.

 

 

II:ЦЕНТЪРЗАСОЦИАЛНАРЕХАБИЛИТАЦИЯИИНТЕГРАЦИЯ

 

Комплексотсоциалниуслуги,свързанисизвършваненарехабилитация,социално-правниконсултации, образователноипрофесионалнообучениеиориентиране,изготвянеиосъществяваненаиндивидуални програмизасоциалновключване.

Екипотспециалисти:психолози,кинезитерапевти,логопеди,педагози,рехабилитатори, трудотерапевти,арт-терапевтиидругиспециалисти,споредспецификатаиконкретикатанаотделните казусиирегион.

Обхватнадейност/въздействие:Виндивидуалнитеплановезагрижа,спрямовъзможноститеи необходимостта,сезалагаиработасъссемействотонапотребителите.

 

 

III:ДНЕВЕНЦЕНТЪРЗАДЕЦАСУВРЕЖДАНИЯ

 

Комплексотсоциалниуслугизацялостнообслужваненадецатапрезденя,коитосасвързанис предоставянетонахрана,задоволяваненаежедневните,здравните,рехабилитационнипотребности, организациянасвободнотовремеиличнитеконтакти.

Екипотспециалисти:социалниработници,психолог,социаленпедагог,медицинскиспециалист, помощенперсонал,външниконсултантиидоброволци.Обхватнадейност/въздействие:обучение споредвъзможноститенапотребителя,овладяваненаежедневнидейности,рисуване,моделиране, спортнидейности,междугруповиотношения,работасъссемейството.

 

 

 

Забележка:Имаидругисоциалниуслуги, коитомогатдасеползватотдецаисемействаизакоито,принеобходимост,можедасеполучидопълнителноинформацияототделите„Закриланадетето“ приДирекция„Социалноподпомагане“

всъответниярегионилиотместната администрация.

 

 

 

 

1Социалнитеуслугизадеца,коитосепредоставятвобщността съгласноПравилниказаприлаганенаЗаконазасоциално подпомагане(ППЗСП)сепредоставятотобщинитеивписанитеврегистъранаАгенциятазасоциалноподпомагане лица,коитоиматиздаденлицензотДържавнаагенцияза социалноподпомагане,запредоставяненасоциалниуслугизадецадо18годишнавъзраст.

 

 

ДЪРЖАВНААГЕНЦИЯ

 

 

 

ЗА ЗАКРИЛА НАДЕТЕТО

 

ДЪРЖАВНААГЕНЦИЯЗАЗАКРИЛАНАДЕТЕТО

 

 

 

ОБЛАСТБЛАГОЕВГРАД

 

 

Област

 

Местонахождение

 

Телефон,е-mail

 

Услуга

 

Лицезаконтакт

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Благоевград

 

гр.Банско,ул.“Драма“№1

 

0749/88175;0749/82007|dc_98@abv.bg

 

Дневенцентързадецаи/илимладежисувреждания

 

СнежанаЕринина

 

2

 

гр.Благоевград,ул.“Скаптопара“№26

 

073/831547|imladen4eva_71@abv.bg

 

Дневенцентързадецаи/илимладежисувреждания

 

ИлонкаМладенчева

 

3

 

гр.ГоцеДелчев,ул.„Детска“№1

 

075/161157|signoflove@gocenet.net

 

Дневенцентързадецаи/илимладежисувреждания

 

ЕмилияПанделиева

 

4

 

гр.Петрич,ул.„ЦарБорисІІІ“№33

 

074/561072|don_sun@abv.bg

 

Дневенцентързадецаи/илимладежисувреждания

 

АнгелинаДавидова

 

5

 

гр.Разлог,ул.„Пирин“№2

 

074/780327|lindatelec@gmail.com

 

Дневенцентързадецаи/илимладежисувреждания

 

ЛидияПанкова

 

6

 

гр.Сандански,Парковазона

 

074/630584|neli07@abv.bg

 

Дневенцентързадецаи/илимладежисувреждания

 

НелиТрайкова

 

7

 

гр.Симитли,ул.„Септемврийска“№18

 

074/872261|dn_center@abv.bg

 

Дневенцентързадецаи/илимладежисувреждания

 

ИвайлоГоцев

 

8

 

гр.Якоруда,ул.„ЦарБорисІІІ“№70

 

0887888768|sabiha_1985@abv.bg

 

Дневенцентързадецаи/илимладежисувреждания

 

СабихаМустафа

 

9

 

гр.Благоевград,ул.„БратяМиладинови“№23

 

0884199173|Copblg16@gmail.com

 

Центързаобщественаподкрепа

 

ТатянаТочева

 

10

 

гр.ГоцеДелчев,ул.„Детска“№1

 

075/162179|signaflove@gocenet.net

 

Центързаобщественаподкрепа

 

АнаЧулева

 

11

 

гр.Якоруда,ул.„ЦарБорисIII“№70,ет.2

 

074/422316|Cop_yakoruda@abv.bg

 

Центързаобщественаподкрепа

 

ЗелкаХюсеинКараАсан

 

12

 

гр.Благоевград,ул.„ХристоСмирненски“№5

 

0884199173|Cop16@gmail.com

 

Центързаобщественаподкрепа

 

ТатянаТочева

 

13

 

гр.Кресна,ул.„ЦарБорис“№12

 

0876400660|Ngo_nov_izbor@abv.bg

 

Центързаобщественаподкрепа

 

МаргаритаСтоянова

 

 

ОБЛАСТБУРГАС

 

 

Област

 

Местонахождение

 

Телефон,е-mail

 

Услуга

 

Лицезаконтакт

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Бургас

 

гр.Айтос,ул.„ГенералГурко“№3

 

055/828610|ocszu@mbox.contact.bg

 

Дневенцентързадецаи/илимладежисувреждания

 

РосицаДимитрова

 

2

 

гр.Бургас,ж.к.„Лазур“,ул.„Места“№81

 

056/839127|dc_bs@abv.bg

 

Дневенцентързадецаи/илимладежисувреждания

 

СтефкаТодорова

 

3

 

гр.Средец,ул.„БратяМиладинови“№4

 

055/517241|dcdu_sredets@abv.bg

 

Дневенцентързадецаи/илимладежисувреждания

 

КалинкаЦанева

 

4

 

гр.Бургас,ж.к.„БратяМиладинови“,ул.„Дрин“№9

 

056/530405|Cop_bs@abv.bg

 

Центързаобщественаподкрепа

 

МарияАтанасова

 

5

 

гр.Карнобат,ул.„АлексиНейчев“№5

 

055/922113|Cop_karnobat@abv.bg

 

Центързаобщественаподкрепа

 

ДаниелаМилкова

 

6

 

гр.Несебър,ул.„Струма“№14

 

055/442295|Cop_nesebar@abv.bg

 

Центързаобщественаподкрепа

 

НанаСкачкова

 

7

 

гр.Поморие,ул.„Марица“№7

 

0882420038|0596/32435

 

Центързаобщественаподкрепа

 

ГригорИванов

 

8

 

гр.Созопол,ул.„Милет“№6

 

055/022125|Cop_sozopol@abv.bg

 

Центързаобщественаподкрепа

 

СветланаЧакърова

 

9

 

гр.Средец,ул.„ВасилКоларов“№28

 

055/513072|0885458660

 

Центързаобщественаподкрепа

 

ЖелязкоАйрянов

 

10

 

гр.Бургас,ж.к.„БратяМиладинови“,ул.Дрин“№9

 

0879656635|csri_bs@abv.bg

 

Центързасоциалнарехабилитацияиинтеграция

 

МарияАтанасова

 

11

 

гр.Бургас,ул.„СанСтефано“№32

 

0879656630|ksuds_bs@abv.bg

 

Центързасоциалнарехабилитацияиинтеграция

 

ТаняКолева

 

12

 

гр.Карнобат,ул.„Гурко“№6

 

055/922518|sveta_anna_karnobat@abv.bg

 

Центързасоциалнарехабилитацияиинтеграция

 

ЗлатинаПенева

 

13

 

гр.Черноморец,ул.„Оборище“№15

 

055/042034|csri_ivanova@abv.bg

 

Центързасоциалнарехабилитацияиинтеграция

 

ЛидияИванова

 

 

ДЪРЖАВНААГЕНЦИЯЗАЗАКРИЛАНАДЕТЕТО

 

 

 

ОБЛАСТВАРНА

 

 

Област

 

Местонахождение

 

Телефон,е-mail

 

Услуга

 

Лицезаконтакт

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Варна

 

гр.Варна,ул.„ЕвлогиГеоргиев“№25

 

052/820623|dddmui@abv.bg

 

Дневенцентързадецаи/илимладежисувреждания

 

МариянаХристова

 

2

 

гр.Аксаково,ул.МихаилИванов№13

 

0893331328|copaksakovo@abv.bg

 

Центързаобщественаподкрепа

 

ИренаВълчева

 

3

 

гр.Варна,ул.“ГенералКолев“№90

 

052/303046|copvarna@gmail.com

 

Центързаобщественаподкрепа

 

ТатянаКръстева

 

4

 

гр.Варна,ул.„Г.С.Раковски“№62

 

052/820694|cop_varna@abv.bg

 

Центързаобщественаподкрепа

 

РумянаЙорданова

 

5

 

гр.Варна,ж.к.„Вл.Варненчик“,ул.“Гургулят“№7

 

052/521028|cop_vladislavovo@abv.bg

 

Центързаобщественаподкрепа

 

АндреанаРусева

 

6

 

Гр.Варна,кв.Аспарухово,ул.„Народнибудители“№5,ДКЦ2,ет.2

 

052/919779|cop_asparuhovo@abv.bg

 

Центързаобщественаподкрепа

 

АндреанаРусева

 

7

 

гр.Провадия,ул.„Ал. Стамболийски“№30

 

051/843021|cop_provadia@abv.bg

 

Центързаобщественаподкрепа

 

СвиленаИванова

 

8

 

гр.Варна,бул.„Вл.Варненчик“,бл.23,ет.1

 

052/731482|csriradost@abv.bg

 

Центързасоциалнарехабилитацияиинтеграция

 

СилвияДимова

 

9

 

гр.Варна,местност„Св.Никола“,вила„Станчов“

 

052/302517|karindom@karindom.org

 

Центързасоциалнарехабилитацияиинтеграция

 

МарианаНиколова

 

10

 

гр.Варна,ул.„Сава“№2

 

0885300019|csridnp@abv.bg

 

Центързасоциалнарехабилитацияиинтеграция

 

ЕвгенияДикова

 

11

 

гр.Варна,ж.к.„Вл.Варненчик“ул.“ПанайотКърджиев“№5

 

0897001071|iris2007@abv.bg

 

Центързасоциалнарехабилитацияиинтеграция

 

АнелияТимофеева

 

12

 

с.Рудник,общ.Долничифлик

 

0885662611|051533918|csri_rudnik@abv.bg

 

Центързасоциалнарехабилитацияиинтеграция

 

ГерганаПетрова

 

13

 

гр.Провадия,ул.„ИванВазов“№5

 

051/844031|0885000909|csri_provadia@mail.bg

 

Центързасоциалнарехабилитацияиинтеграция

 

ТихомирАлександров

 

 

ОБЛАСТВЕЛИКОТЪРНОВО

 

 

Област

 

Местонахождение

 

Телефон,е-mail

 

Услуга

 

Лицезаконтакт

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВеликоТърново

 

гр.ВеликоТърново,ул.„ГеоргиИзмирлиев“№2

 

0884319505|dcdu_vt@abv.bg

 

Дневенцентързадецаи/илимладежисувреждания

 

ИваДечева

 

2

 

гр.ГорнаОряховица,ул.„Дружба“№15

 

061/860187|b_borisoff@abv.bg

 

Дневенцентързадецаи/илимладежисувреждания

 

БисерБорисов

 

3

 

гр.Елена,ул.„Х.Ю.Брадата“№69

 

061/516231|dcdmu_elena@abv.bg

 

Дневенцентързадецаи/илимладежисувреждания

 

СтефкаЧолакова

 

4

 

гр.Павликени,ул.„Л.Каравелов“№31

 

061/098906;0882633769|css.pavlikeni.bg@gmail.com

 

Дневенцентързадецаи/илимладежисувреждания

 

ТатянаИванова

 

5

 

гр.Свищов,ул.„КнязБорисІ“№36

 

063/140039|dcdu_svishtov@mail.bg

 

Дневенцентързадецаи/илимладежисувреждания

 

ТеменужкаТодорова

 

6

 

с.ГорскиСеновец,общ.Стражица,ул.„Училищна“№7

 

061/608326|dc_2006@abv.bg

 

Дневенцентързадецаи/илимладежисувреждания

 

БистраБотева

 

7

 

гр.ВеликоТърново,бул.„България“№24

 

062/602604|Cop_vt@abv.bg

 

Центързаобщественаподкрепа

 

ЗдравкаНиколова

 

8

 

гр.ВеликоТърново,ул.„ДимитърНайденов“№4

 

0879532892|Albena.prokopieva@sosbg.org

 

Центързаобщественаподкрепа

 

АлбенаДобрева

 

9

 

гр.ГорнаОряховица,ул.„ВичоГрънчаров“№9А

 

0882165368|cop@g-oryahovica.org

 

Центързаобщественаподкрепа

 

СветлаПанева

 

10

 

гр.Лясковец,ул.„Младост“№2

 

0619/24625;0884097095|Social_complex@abv.bg

 

Центързаобщественаподкрепа

 

ИвелинаЦвяткова

 

11

 

гр.Павликени,ул.„Л.Каравелов“№31

 

0610/52336;0882211972|cop_pavlikeni@abv.bg

 

Центързаобщественаподкрепа

 

ТеменужкаБожанова

 

12

 

гр.ПолскиТръмбеш,ул.„Търговска“№41

 

061/416934|Cop_pt@abv.bg

 

Центързаобщественаподкрепа

 

ЦветелинаТодорова

 

13

 

гр.Свищов,ул.„33-тисвищовскиполк“№67

 

063/140086|Su_cop_sv@abv.bg

 

Центързаобщественаподкрепа

 

АсяМихайлова

 

14

 

гр.Стражица,ул.„Беласица“№1, корпусБ,ет.1

 

0879535905|Cop_strazhitca@abv.bg

 

Центързаобщественаподкрепа

 

АниБоянова

 

15

 

гр.ВеликоТърново,бул.„България“№24

 

062/601406;0895662284|csri_vt@abv.bg

 

Центързасоциалнарехабилитацияиинтеграция

 

ВаняИванова

 

16

 

гр.Павликени,ул.„Л.Каравелов“№31

 

0884895811|csri.pavlikeni@gmail.com

 

Центързасоциалнарехабилитацияиинтеграция

 

МарияАнгелова

 

17

 

гр.Стражица,</str