ДГ Слънце
Детска градина в град Вършец

История

ДГ "Слънце" е единственото заведение за отглеждане и възпитание на деца от предучилищна възраст в град Вършец.

 

Създадено е като целодневна детска градина на 15.12.1965 г.

 

През 1990 г. е преобразувано в ОДЗ 1“Слънце“/Обединено детско заведение/, в чийто състав се включва една яслена група за деца от 10 мес. до 3 год.

От 01.09.2008 г. чрез сливане се преобразуват ОДЗ 1“Слънце“ и ОДЗ 2“Радост“ в ОДЗ“Слънце“ гр. Вършец.

 

От 2017 г. ,след приемане на новия ЗПУО, ОДЗ се преименува в ДГ“Слънце“.

 

От 01.09.2017 г. с решение на Общинския съвет в гр. Вършец в състава на детското заведение се вливат и двете смесени /разновъзрастови/ групи за деца от 2 до 7 години в кв. Заножене и в с. Долно Озирово.

 

Освен тях, в основната сграда на заведението има 1 яслена група / от 0 до 3 год./, 2 градински групи/ от 3 до 5 год./ и 2 предучилищни групи/5-6 и 6-7 год./, сформирани по възрастов признак.

 

В ДГ "Слънце" работят 13 педагогически специалисти с магистърска или бакалавърска степен на образование/ в това число директор, главен учител, старши учители и учители/, 16 души непедагогически персонал и 3 медицински сестри.Те влагат своите усилия в развитието на детските умствени и физически способности, укрепване на психическото и физическото здраве на децата чрез познаване индивидуалните възможности и изграждане на хармония във физическото, духовното, нравственото и социалното им развитие.

 

ДГ "Слънце" е с традиции в предучилищното образование, но новаторските идеи на педагозите са насочени към осигуряване на образователни модели съобразно европейските ключови компетенции за подобряване на образователните постижения на подрастващите. Цели се равен достъп до предучилищно образование на всички деца, възпитаване на желание за активно включване в празници,обичаи и традиции чрез приобщаване към културни еталони, както и превръщането на детската градина в значимо за децата пространство за игра, познание, общуване и творчество, гарантиращо индивидуален прогрес и културен просперитет в обществото на всяко дете. Основната сграда на детската градина в гр. Вършец е реконструирана, ремонтирана и обновена по проект на община Вършец през 2020-2021 г. по програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и разполага с 6 просторни занимални, обширни съвременни дворни площадки за игра и площадка по БДП, футболно игрище на открито,  физкултурен салон, салон за дейности извън ДОС, оборудван с интерактивна дъска с постоянен достъп до интернет. По проект "Подкрепа за приобщаващо образование" е оборудван и ресурсен кабинет за допълнителна подкрепа на деца със СОП.  По желание на родителите са организирани и се предлагат на децата занимания по английски език, футбол и народни танци, които са извън ДОС! Дейността, изнесена на адреси в кв. Заножене и в с. Долно Озирово, също разполага с добра база и условия за осъществяване на предучилищно възпитание на децата.

 

В ДГ „Слънце“ е сформиран и работи ефективно Обществен съвет за граждански контрол на образованието.

 

От 01.01.2018 г. с решение на Общинския съвет, ДГ “Слънце“ гр. Вършец преминава към заведенията, прилагащи системата на делегираните бюджети и става второстепенен разпоредител на бюджетните средства.

 

За учебната 2022/2023 г. в заведението са записани общо 129 деца на възраст от 1,5 до 7 години!